1 routes matched

# Region Km Submitted Approved Route Name Start Controls States
2071 MI: Detroit 203 2017/01/25
(Tom Dusky)
2017/03/19
(Craig Mathews)
Huron River Cruise 200K Okemos, MI Stockbridge, Ann Arbor, Barton Hills MI